ANARKOBILISME OG MILJØGESTAPO

car

Det er påkrevet å sette et anarkistisk søkelys på miljøforkjempere som ønsker å bruke politiet, justisdepartementet, Gros stat og Runes ordenspatrulje til å fylle norske fengsler med tobakksrøykere i tillegg til hasjrøykere, gi grove miljøsyndere 20 år i isolat på Ullersmo, skyte hunder som mangler plastposer, bøtelegge småbarn som fjerter på Karl Johan, tvangssterilisere dem som får for mange barn i en overbefolket verden, og sist men ikke minst konfiskere alle private kjøretøyer slik at ingen kan lure seg unna Kollektiv Billettkontroll i Gestapos Regi. Amen.

Ja gudene veit hva vi lovulydige, autoritetsfiendtlige anarkister kan vente oss når Den Grønne Gerilja tar over maktapparatet. Noen av disse venstreekstremistene går ennå rundt og drømmer om en grønn junta som eneveldig statsoverhode. Eller en grønn Messias som konge i et miljøvennlig tusenårsrike.

Denne miljøgestapoen truer med litt av hvert. De har bl. a. funnet ut at homo sapiens er jordens verste fiende, og at folkeøkningen truer økobalansen. De som mener dette bør i så fall bidra ved å eliminere seg selv. La oss se en diger haug med miljøsoldater i kollektivt selvmord til klodens beste.

Men neida. Miljøgestapoen vil slett ikke redusere seg selv. De vil derimot redusere deg og din familie, kamerat! De vil sterilisere oss, og de som setter seg opp imot De Grønnes Biologiske Program vil bli lobotomert eller eliminert. Miljøeliten har funnet ut at mennesket er naturens fiende.

Et viktig ledd i denne strategien går ut på å gi Svinestaben (dvs. snuten, militæret, tollvesenet etc.) og næringseliten monopol på all teknologi med hensyn til transport og kommunikasjon. Stat og kommune skal kontrollere dine minste bevegelser, og helst skal den loslitte trusa di tilhøre dette abstrakte kollektive fellesskapet. Dette er en politikk som styrker og beriker makteliten mens majoriten i samfunnet utarmes og trykkes ned i avmakt.

Antibilismen står sentralt i miljøgestapoens strategi for å gi politiet og lensmennene monopol på spreke hjul. Forbud mot å ha politiradio, radardetektorer osv. hører med. Men i og med at en bil kan vanskelig skjules fra snuten (i motsetning til radioer osv.), strever miljøpolitikerne nå hardt med å sørge for at de lavtlønnede, de fattige, ikke har råd til egen transport.

Antibilisme og anarkisme er og blir to diametralsk uforsonlige filosofier som kun kan forenes gjennom blindt hykleri. Anarkismen går ut på å pule staten, justisdepartementet, snuten, maktapparatet, svinestaben. Antibilismen, og miljøgeriljaen forøvrig, setter derimot sin skadefro lit til svinestabens rå blodpuling av fattige bilister, ganske særlig anarkistiske bilister.

La oss se litt nærmere på dette transportproblemet. Fra tid til annen har vi alle behov for å komme fra punkt A til punkt B rent geografisk. Her i Oslo er man mest privilegert med valgmuligheter i denne sammenheng. Av den grunn har Stortinget med Gro i spissen laget økonomiske strafferegler for hele Norge basert på utsikten mot Spikersuppa i Oslo. Dette kalles miljøpolitikk. De merker seg at en eller annen doven, velstående ungdom på Bekkestua bruker bil til byen istedenfor bane, og dermed hever de sine straffeavgifter slik at f. eks. en fattig familie på landsbygda i Telemark, eller oppe i Nord-Norge, der du må gå 20 minutter for å nå en buss som går 3 ganger om dagen hvis du ikke har bil, må betale mer og mer og mer og mer til Gro & Co. Og så 2000 kroner i bot for en liten feilsving eller litt over fartsgrensen. De grønne fryder seg: "Ta ti, ta femti tusen i bot!" sier de. "Hvis de jævla bilistene ikke kan betale for seg, så sett dem på glattcelle, spark dem fra jobbene, hugg opp bilene deres, og la Barnevernet ta ungene deres! Vi vil ha et rent Norge!"

Miljø-Gro er meget sleip. Hennes tiltak i form av nakkebrekkende gebyrer skaper ikke renere luft eller vann; de reduserer ikke forurensningen. De bare tar mer og mer penger fra de fattige til Statskassa. Småbedrifter som bidrar til forurensning blir ikke stengt, så ingenting blir renere. Disse bedriftene blir derimot ranet og flådd, rundpult og blodpult, av staten slik at de arbeiderne som sjelden ser dagslys får lavest lønn av alle. Profitten går i Gros statskasse i form av miljøavgifter. Gro får mer, lønnsslavene mindre.

Den Grønne Geriljaen vil nekte oss biler og påtvinge oss såkalt "kollektivtransport". Med "kollektivtransport" menes som regel Oslo Sporveier eller Norges Statsbaner, som henholdsvis er underkastet Oslo Kommune og Den Norske Stat, dvs. Rune og Gro. På Oslo Sporveier blir vi derfor stadig utsatt for Runes razzia i form av militaristisk billettkontroll med Oslo Politikammer som backup: Miljøgestapoens kollektive paradis, hvor myndighetene kan kombinere billettkontroll med fremmedpasskontroll og dopjakt. Og enhver selger av Gateavisa vet hvor bedritne ansatte NSB har på Oslo S.

For Den Grønne Gestapo er "kollektivtransport" ensbetydende med en autorisert vognfører i Runes eller Gros uniform. Fra en anarkistisk synsvinkel er dette ikke kollektivtransport men statstransport - rene Svartemarja!

Hva er så kollektivtransport? Det er når 15 eller 20 anarkister spleiser på noen digre kjerrer, f. eks. en gammel buss, en lastebil og en varevogn som dermed brukes fritt og kollektivt i felles interesse. Å sitte på med en forpult kommuneslave av en rutebilsjåfør, en av Runes lønnstreller, kanskje i konstant frykt for billettrazzia med narkobikkjer og fremmedsnut, det er ikke noe kollektivt i det hele tatt. Det er formyndertransport.

Antibilistene er entusiastiske tilhengere av politiet og av Straffeloven. De vil ha høyere og høyere avgifter på bilkjøring og bensin. Og hvordan kan de få det uten Formynderstaten? Hva vil de gjøre hvis anarkobilistene knuser staten og formynderiet? Da vil de skjære opp bildekkene våre og skyte på oss! Dette er det eneste alternativet til Grete Faremo, Willy Haugli, Rune og Gro.

naknekarer

Grønn antibilisme bygger på en tenkning som er totalt uforenlig med anarkisme fordi den er bundet av den økonomiske strukturen og det øko-politiske systemet som makthaverne skor seg på. Antibilistenes argumenter demonstrerer dette klart og tydelig. Det hevdes bl. a. at økonomiske straffetiltak mot bilkjøring bør bli enda høyere fordi bilkjøring "koster samfunnet" så-så mye i form av helseskader ved ulykker.

Dette argumentet kan likeledes brukes til å femdoble prisen på komfyrer, kjøleskap og annet kjøkkenutstyr og etablere skyhøye årsavgifter for slike apparater, for statistikken viser at de aller fleste ulykker skjer i hjemmene, og da særlig på kjøkkenet. Kjøkkenet er farligere enn veitrafikken. Kjøkkenet "koster samfunnet" mer enn bilen.

Problemet er at selve logikken her, nemlig at avgifter til Gros Statskasse skal bøte på helseskader ved ulykker, automatisk fratar oss retten til eget ansvar og gjør Gros Stat, herved kalt "samfunnet," ansvarlig. Men det er nettopp denne formynderstaten vi anarkister vil knuse. Når det gjelder helse, vil vi sette opp egne klinikker og eget helsestell uavhengig av den rådende økonomiske struktur. Et midlertidig alternativ er forsikringspoliser. Alt annet enn Gro, Rune, Stat, Samfunn og resten av Spysuppa.

Kampanjen mot privatbilismen gjør det svært vanskelig for anarkister å tilrive seg en friere økonomi og ta opp kampen for å knuse stat og kommune og rundpule Rune og Gro. Et viktig ledd i vår kampanje er å kunne kontrollere vår egen transport!

Som anarkister forbeholder vi oss retten til å væpne oss når det passer oss fordi snuten gjør det og fordi vi vil kunne velge å forsvare oss mot snuten eller mot Tollvesenet eller Heimevernet, mot Rune og Gro. Etterhvert som Miljøgestapoen setter igang med sine drakoniske tiltak for å sterilisere oss, lobotomere oss og eliminere oss, blir det stadig viktigere for oss kriminelle anarkister å ha en kjapp, snerten getaway car til rådighet ­ en fluktbil fra Onkel Politi. Etter at radardetektorer har blitt utbredt, har snuten nå begynt å bruke laser i fartsfellene, men nå kan vi også få kjøpt laserdetektorer. Snuten prøver også å etablere en ny ugjennomtrengbar radiofrekvens, men den kommer de ikke langt med. Snuten får aldri monopol på teknologi. Heller ikke på våpen. Ikke så lenge anarkismen lever!

Antibilistene derimot vil helst ha oss anarkister som hjelpeløse ynklinger i Gros garn. Enkelte vil kanskje innvende at "Jammen hvis anarkistene kjører biler, hvor går grensen? Skal de ha skip og fly også?"

Viktigere, tror jeg, er en sånn anti-aircraft gun på taket i Hjelms gt. 3. En stridsvogn rappet fra Heimevernet kan også komme på tale. Vi bør også berike vårt arsenal med avanserte våpen, og i vår kamp mot Miljøgestapo trenger vi bakteriologiske stridsmidler.

Men først og fremst trenger vi en firmabil for Gateavisa - helst en solid varevogn med god plass til blekker og plakater og anarkister og med politiradio og laserdetektor, automatgir og cruise control. Helikopter og anti-aircraft gun ville også være kult å ha.

Vi er tross alt revolusjonære, kriminelle anarkister, mørkerøde kviser på samfunnets (les: Gros) lyserøde rumpe. Og skal vi få fart i sakene, må vi snart bli mobile.

Storebror freser og fnyser ned i nakkene våre. Vi kommer ingen vei med miljøvennlig småborgeranarkisme fra sofakrokene som støtter straff og snut og gebyrer og justis i naturvernets navn. GIVE ME LIBERTY OR GIVE ME DEATH! DON'T TREAD ON ME! Vi trenger en rabiat, krigersk, dødelig kriminalanarkisme med halsbrekkende fart og sylskarpe ståltenner som river snutebikkjene til lapskaus og sprøyter anarkomiljøgift i trynet på Gro & Co!! Vi trenger stridsvogner og anti-aircraft guns, granater og raketter! Vi trenger en grusom anarkogeriljahær som kan hamle opp med det forpulte Establishment én gang for alle! Lenge nok har vi labbet rundt med blomster og fredsplakater for å bli skamslått av snutekøller, sparket av snutehester, tygget opp av snutebikkjer og lagt i jern av tobente slaktegriser med blanke knapper som slikkes rene av småborgeranarkistenes døtre! Og vi har fått nok! Vi er leie av å traske sårbare og utsatte til fots rundt i byen bare for å bli påglant og tilsnerret av ekle svin i svart-hvite kjerrer og bli utsatt for billettrazzia på Oslo Sporveier bare for å bli slengt på glattcelle dersom fremmedpasset ikke er på plass eller dersom svina mener vi ser ut som dopsmuglere. Nei, vi vil væpne oss til ståltennene og hilse Svinestaben fra eksos-sprutende jeeps spesialombygde til stridsdyktige anarkopanservogner! Vi vil kjøre parade gjennom Oslo tre ganger i uken med 50 vogner fylt med veltrente, væpnede anarkister helt til terrorpolitiet, Forsvarets Overkommando og Sikkerhetsrådet pisser på seg av rene nerver! Dette er ingen syklubb eller noe urteteselskap med biologiske poteter i hagen og Justisdepartementet i ryggen med avgifter og gebyrer og isolat på Ullersmo for miljøsyndere! Dette er rabiat, hyperkriminell krigsanarkisme! Give me liberty or give me death! Leve revolusjonen!

Tarjei Straume

 

ga

 

kripos

 

onkel

 

Search this site powered by FreeFind

uncletaz