islam

Islam i lys av okkult historikk

Når det gjelder forståelsen av islams opprinnelige opphav og rolle i dagens verden, er det frustrerende at Rudolf Steiner sier så utrolig lite om denne religionen (i sine 600 foredrag og 50 skrevne bøker). Han sier imidlertid en del om "arabismen" før profeten Mohammed, og en del om denne impulsens rolle i den senere tid, uten å spesifisere islam.

Som utgangspunkt bør her nevnes at da den kristne kirken kom til makten i Roma og gjorde det tidligere keiserveldet om til et teokrati i løpet av de tidligste århundrer etter Kristus, ble det satt igang en meget brutal kampanje for å utrydde enhver form for kjetteri. Dette førte bl.a. til at det uerstattelige biblioteket i Aleksandria ble brent opp. De fanatiske kirkefedrene gikk også løs på alle rester av hedensk gresk visdom, inkludert Aristoteles' verker.

Jeg har en artikkel (på engelsk) om dette tema basert på et skuespill av Eduard Schurè med tittelen Lucifers Barn: (Skuespillet kan leses i sin helhet her.)

På denne tiden hadde det oppstått et akademisk senter i Jundi-Shapur i Persia som var meget avansert og (med vår tids verdisystem) forut for sin tid m.h.t. vitenskap, kunnskap, lærdom osv. - dvs intellektuelle ferdigheter som slo igjennom i Europa tusen år senere, på 1400- og 1500-tallet. Dette akademiet var under kontroll av Khusraw I (531-78), som tok imot de greske filosofene med åpne armer da disse ble kastet ut av det romerske teokratiet.

Situasjonen som oppstod var følgende: Aristoteles' verker, som i middelalderen skulle komme til å bli kirkens uunnværlige nøkkel til bibeltolkning, ble på den tiden det her er snakk om, bannlyst fra Europa og deretter oversatt fra gresk til arabisk via syrisk. Tekster gjennomgår en viss forvandling når de oversettes gjennom flere språk på denne måten, slik at arabiske aristoteliske tekster fikk et mer materialistisk preg i persisk drakt.

I det åttende århundre fikk den rike og mektige Harun al-Raschid skaffet greske manuskripter (bl.a. en del om legevitenskap/medisin) fra romerne, og disse ble oversatt til syrisk og arabisk. Ifølge Rudolf Steiners okkulte historikk og evolusjonsmodell, ligger det slik an at når en åndelig impuls eller en samfunnsform oppstår og fungerer på riktig tid, virker dette progressivt på menneskehetens utvikling, men hvis slike impulser eller samfunnsformer oppstår enten altfor tidlig (når menneskene ikke er modne nok) eller fortsetter å virke lenge etter sin "berettigede" epoke, blir disse kreftene destruktive og åpner for ondskap.

Muslimene erobret Jundi-Shapur i 636 e.Kr og tok over universitetet og sykehuset. Gresk kunnskap og visdom kom til araberne via flere kanaler. Kristne skribenter, vitenskapsfolk og akademikere var transportører av disse litterære skattene til arabiske folk i Persia og Irak. Deretter arbeidet araberne direkte med de originale greske kildene og redigerte det de hadde lært tidligere. Det var også en annen kanal med kunnskap indirekte gjennom India - materiale som opprinnelig stammet fra Aleksandria.

De Lacy O'Leary har skrevet en bok om dette: How Greek Science Passed to the Arabs

Steiner hevder at kapringen av gresk visdom til araberkulturens akademiske senter i Jundi-Shapur tjente mørke makters hensikter, og i denne sammenheng kommer han inn på det mystiske tallet fra Johannes' Åpenbaring, nemlig 666, som på den tiden stod for det året etter Kristus da motstridende okkulte makter hadde planlagt å "kuppe" menneskehetens evolusjon nettopp ved hjelp av den for tidlige oppblomstringen av intellektuell kunnskap i Jundi-Shapur og Bagdad - en måte å tenke og oppfatte på som menneskeheten ikke ville være moden for før nesten tusen år senere.

I forhold til okkult historikk, har begreper som "modenhet" en litt spesiell betydning. Menneskene har som mål å utvikle individuell selvstendighet, kjærlighet, sosialt brorskap, forståelse av det åndelige (spirituelle, guddommelige) osv. Man kan imidlertid vanskelig hevde at menneskeheten var moden for oppdagelsen av atom-splitting på 1940-tallet. Når intellektet, som medfører vitenskap og teknologi osv., utvikler seg betydelig raskere enn åndelig-sjelelige egenskaper, kan dette få katastrofale følger. Ifølge Steiner bidro etableringen av islam til at den materialistiske kulturen som var i utvikling i det området ikke fikk så katastrofale følger for menneskene som den ellers ville ha fått.

Steiner hevder imidlertid at da profeten Mohammed forkynnet sin åpenbaring fra erkeengelen Gabriel og etablerte denne religionen, var dette en åndelig impuls som grep inn imot de mørke makters planer nevnt ovenfor og som altså bidro til å spiritualisere den arabiske kulturen. Derfor kan det altså hevdes fra et antroposofisk standpunkt at islam var riktig for sin tid og at profetens åpenbaring fra Gabriel var reell. Som tidligere nevnt er omtale av islam svært mangelfull hos Steiner, som forøvrig har veldig mye å si om hinduisme, buddhisme, judaisme og kristendom. Det er imidlertid verdt å merke seg at Steiners grunnsyn går ut på at alle religioner er sanne i den forstand at de stammer fra reelle høyere makter. Samtidig må man forstå at alle slike religioner kan bli korrumpert og forfalsket til det ugjenkjennelige, spesielt når de fortsetter å virke i sine opprinnelige former langt utover sine "berettigede" epoker.

Nå kommer vi inn på neste fase i dette dramaet, nemlig kampen om Europa mellom kristendommen og "arabismen". Det er en historisk kjensgjerning at islam ble konfrontert med kristendommen i Spania, under innflytelse av maurerne osv. Den ytre (sekulære) historiske årsaken til slutten på islamsk styre i Spania var at de muslimske lederne kranglet med hverandre.

Den katolske kirken regner fortsatt Thomas Aquinas (1225-74) for å være den fremste kristne teolog og filosof. På Aquinas' tid var det også en mann som het Averroës, og som hadde enorm potensiell innflytelse på den åndelige utviklingen i Europa. Han representerte den gresk-inspirerte arabismen på en slik måte at han med sylskarp logikk satte seg som hovedoppgave å bevise at den aristoteliske metoden ikke lot seg forene med kristen teologi, og at kristendommen derfor var uvitenskapelig og absurd. Thomas Aquinas satte seg som oppgave å bevise det motsatte. Han lyktes i å demonstrere at filosofen Aristoteles og hans metode bar selve nøkkelen til forståelsen av bibelske tekster, inkludert evangeliene, og at det ikke var noen uoverenskomst slik Averroës hevdet. På denne måten var det Thomas Aquinas som forhindret den materialistiske arabismens inntog i Europa gjennom Averroës.

http://archaeology.about.com/library/glossary/bldef_jundishapur.htm

Jundi-Shapur
Definition: Legendary town in the Susiana Plain of Iraq, built in the Sasanian period by Shapur I by Roman laborers, and so the town reflects a Roman plan. Also said to have had the first medical academy in the world, built during the 4th century AD.

Det jeg har beskrevet ovenfor er det åndelige drama mellom kristen og arabisk (eller muslimsk) tenkning, mellom Thomas Aquinas og Averroës.

Vi må forstå den antroposofiske evolusjonsteorien dithen at den materialismen som var farlig og skadelig på 1300-tallet og tidligere, har blitt en nødvendighet i vår egen tid. Det som også bør nevnes om Steiners antroposofiske kristologi, er at det vesen som kalles Ahriman eller Satan ("Verdens Fyrste" eller "Verdens Prins" i Det Nye Testamente) er opphavet til vårt intellekt, som igjen er nøkkelen til vår uavhengighet og selvstendighet gjennom tenkningen.

Det jeg her beskriver blir kun en relativt overfladisk skisse, men før jeg avslutter denne "tankevekkeren", skal jeg berøre en annen side av fenomenet islamsk terror mot vesten idag: For noen år siden skrev jeg en artikkel (på norsk) om en foredragscyclus av Steiner fra 1918: "Die Soziale Grundforderung unserer Zeit In reänderter Zeitage", med spesiell vekt på et foredrag fra 1. desember med tittelen: "Die Entwickelung mechanischer, eugenetischer und hygienischer okkulter Fähigkeiten in der Zukunft."

Steiners konspirasjonsteori (som artikkelen dreier seg om) går ut på at topp-hemmelige okkulte losjer i England og USA styrer den globalpolitiske utviklingen. Han mente bl.a. at bolsjevik-revolusjonen i 1917 og den følgende kommunismen i Russland var iscenesatt av disse losjer fra første stund, og at de samme losjer stod bak krigsutbruddet i 1914 og at et kart hadde eksistert i London allerede på 1890-tallet som stemte helt overens med det kartet som ble tegnet etter krigsoppgjøret i 1918.

Min artikkel Vestens Hemmelige Okkulte Losjer nevnt ovenfor berører bl.a. disse losjenes planer med demografiske manipulasjoner og de langsiktige hensiktene med slike manipulasjoner. Diverse folkegrupper har forskjellige latente okkulte evner som kommer til å utvikle seg i fremtiden. De vestlige okkulte losjene har til hensikt å kapre alle disse latente egenskapene også fra den østlige hemisfæren. Når de globaløkonomiske forhold blir lagt til rette på en slik måte at folk tvinges til økt emigrasjon fra øst til vest,får man i vest muligheten til å kapre de genetiske hemmelighetene fra andre folkeslag. Men det er ikke alt. Her er et sitat fra nevnte foredrag av Rudolf Steiner, som taler for seg selv:

"Jeg har fortalt dere at tre typer okkulte egenskaper vil utvikle seg og forgrene seg over hele verden, differensiert i tråd med forskjellige befolkninger, i harmoni med dem i Vesten, i sentrallandene og i Østen. Som jeg faktisk har sagt, vil de forgrene seg på en slik måte at Vestens mennesker vil besitte den materielle okkultismens potensialer fra fødselen, men vil være istand til å erverve hygienisk okkultisme; de i sentrallandene vil besitte fra fødselen hovedsakelig den hygieniske okkultismens potensiale, men vil være istand til å erverve for seg selv hvis det blir gitt til dem en materiell okkultisme fra Vesten og en eugenisk fra Østen; de i Østen vil fra fødselen av besitte potensialet for eugenisk okkultisme, men vil være istand til å erverve for hygienisk okkultisme for seg selv fra sentrallandene.

Disse egenskapene opptrer differensiert, fordelt blant menneskene over hele verden, men samtidig på en slik måte at de forgrener seg inn i hverandre. Gjennom denne gjensidige forgreningen vil samfunnslivets fremtidige sosiale bånd etablere seg over hele verden. Men der er hindringer for utviklingen av disse egenskapene. Disse hindringene er mangfoldige i karakter, og deres funksjon er virkelig komplisert.

For eksempel, i tilfellet med folkene i de sentrale og de østlige land er det en viktig hindring mot evolusjonen av disse egenskapene, særlig deres evolusjon på en vitende måte, når sterke antipatier mot de vestlige lands folk er aktive i dem. Disse ting kan ikke ses objektivt. Det er en hindring i disse egenskapers evolusjon.

Men potensialet til å utvikle en annen okkult egenskap blir også til og med styrket på en bestemt måte hvis hvis det utvikles et visst instinkt av hat. Dette er et rart fenomen. Vi spør oss selv ofte, og vi har her å gjøre med noe som må betraktes ganske objektivt, hvorfor sånt sanseløst misbruk har vært praktisert i de vestlige land. Dette kommer også ut ifra instinktet som tenderer mot disse egenskapene. For det som de dypeste påtrengende kreftene i vestlig okkultisme består av, er fostret av intet merktigere enn ved utviklingen av følelser som er usanne men som føles på en eller annen måte hellige, og som kan representere Østens folk og spesielt de i sentrallandene som barbarer. Den materielle okkultismens potensialer, for eksempel, blir fostret av den sinnsstemningen som det såkalt korstogfarende sinnelaget i USA består av. Dette består av den følelsen at USA er kallet til å spre over hele jorden frihet og rettferdighet og jeg vet ikke hvor mange andre vakre ting. Folk der tror det, selvsagt. Det jeg her sier har ingenting å gjøre med å finne feil. Folk tror at de er med på et korstog, men denne troen på noe falskt danner en støtte som virker i en viss retning. Hvis en person skulle bevisst komme med en usann erklæring, ville han ikke ha denne støtten. Av denne grunn er det som nå skjer meget hjelpsomt på den ene siden og en hindring på den andre i utviklingen av de egenskapene som vi må hevde er fremdeles latente i vår tid i de fleste individers tilfeller som bærer i seg viljen til evolusjon i fremtiden og er forutbestemt til å ha en omfattende innflytelse på menneskehetens sosiale struktur.

Bare tenk på hvorledes alt som skjer i vår tid blir gjort selvlysende og gjennomsiktig med forståelse og innsikt når dere fester oppmerksomheten på de bakgrunnene, og fostår klart at de underbevisste instinktene som vi behandlet i våre refleksjoner ligger bak alt som til stadighet ytres idag på en bevisst måte.

Den aller viktigste kjensgjerning i denne sammenheng er imidlertid at det er nettopp de engelsktalende folk som, av årsaker som har å gjøre med helt spesielle evolusjonære prosesser, besitter okkulte sentra hvor disse tingene er kjent.

Det er også kjent hva slags egenskaper de vil besitte i fremtiden som medlemmer av den engelsktalende befolkning, og hvilke egenskaper de vil mangle. De vet hvordan de må arrangere den sosiale struktur for at de skal kunne benytte det som er mangelfullt til sin fordel.

Det er instinktene som virker i retning av slike ting, og disse instinktene har allerede anvendt sin innflytelse. De har anvendt en enorm innflytelse, en meget betydningsfull innflytelse.

En særskilt effektiv metode som kan settes i verk av vestlig okkultisme når ting skal dirigeres inn i de gale kanalene går ut på å påvirke Østen på en slik måte at den i fremtiden skal fortsette med å holde fast ved sin gamle tendens til å utvikle religion alene uten vitenskap. De vestlige hemmelige kretsers ledere vil ta seg flid med å passe på at intet skal eksistere i deres egne regioner som består av bare religion eller bare vitenskap, men at der skal være en syntese av begge, den gjensidige innflytelsen av viten og tro. De vil også ta seg flid med å passe på at denne vitenskapen skal kun være virksom i hemmelighet, at den skal gjennomsyre, for eksempel, bare de viktigere menneskelige anliggender og verdens politiske ledelse gjennom oppnåelsen av britisk verdensherredømme."

-- Tarjei Straume

 

Vestens Hemmelige Losjer

Antroposofisk anarkisme

 

onkel

 

uncletaz